A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja obsugi

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to publikator teleinformatyczny sucy powszechnemu udostpnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Uwarunkowania prawne:
Uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbdne dla funkcjonowania ustawy z 6 wrzenia 2001r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporzdzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Co to jest informacja publiczna?
Ustawa, która wesza w ycie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o dziaaniach wadz publicznych. Ustawa nakazuje organom wadzy pastwowej (i innym podmiotom) udostpnia kad informacj o sprawach publicznych tj. informacj publiczn (art.1, ust.1). Wyjtek stanowi informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostp do informacji publicznej przysuguje kademu. Od osoby, która domaga si takiej informacji, nie wolno da wykazania, e ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
wgldu do dokumentów urzdowych,
dostpu do posiedze kolegialnych organów wadzy publicznej pochodzcych z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostpniania kadej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegaj upublicznianiu. S to m.in. informacje o:

organach wadzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majtku, osobach sprawujcych w nich funkcje i ich kompetencjach,
zasadach funkcjonowania organów wadzy publicznej - w tym o sposobach zaatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejnoci ich zaatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
polityce wadz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczcych realizacji zada publicznych,
danych publicznych - w tym dokumenty urzdowe, stanowiska w sprawach publicznych zajte przez funkcjonariuszy publicznych, tre wystpie i ocen dokonywanych przez organy wadzy publicznej, informacja o stanie pastwa,
majtku publicznym.

Ilekro w niniejszej instrukcji stosuje si okrelenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
Ilekro w niniejszej instrukcji stosuje sie okrelenie - rozporzdzenie, mowa jest o rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostpnia si informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjanienie poniej) zobowizany do tego ustaw.
Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie gównej pod adresem www.bip.[domena jednostki].pl

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyczenia jawnoci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si zakres wyczenia, podstaw prawn wyczenia jawnoci oraz wskazuje sie organ lub osob, które dokonay wyczenia, a w przypadku jeeli ograniczenie nastpio ze wzgldu na prywatno osoby fizycznej lub tajemnic przedsibiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyczenia jawnoci.
Na mocy ustawy maj by jawne i dostpne posiedzenia kolegialnych organów wadzy pochodzcych z wyborów. Ustawa nakazuje sporzdza i udostpnia stenogramy lub protokoy z obrad.
Ustawa definiuje ponadto pojcie dokumentu urzdowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzdowym jest tre owiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub zoona do akt sprawy (art. 6, ust.2).

Nagówek
Znajduje si na górze strony. Moe skada si z:

logo Biuletynu, którego nacinicie spowoduje otwarcie strony gównej Biuletynu www.bip.gov.pl.

Menu serwisu
Znajduje si po lewej stronie serwisu
Menu jest podzielone na rozwinite grupy tematyczne zawierajce dziay.
Nawigacja polega na klikniciu w wybrany dzia z grupy tematycznej, co spowoduje pojawienie si w oknie wywietlania stron konkretnych danych powizanych z dziaem.
Kliknicie grupy tematycznej automatyczne powoduje rozwinicie w menu serwisu podgrup, (jeli istniej).
Menu jest zawsze widoczne bez wzgldu na rodzaj strony aktualnie przegldanej w BIP.
Linki do informacji znajdujcych si na innych stronach otwieraj si w nowym oknie.
Okno wywietlania stron (miejsce wywietlania informacji zawartych w serwisie):
Treci informacji publicznej s redagowane za pomoc tekstu, zaczników w postaci plików do pobrania, zdj i grafik.
Aby wywietli tre informacji publicznej w oknie - naley klikn wybran pozycj menu. W przypadku wystpienia wielu moliwoci, wybra jedn z wywietlonej listy.
Na tre strony skadaj si:

nagówek informujcy w skrócie o jej zawartoci,
tre zasadnicza w postaci tekstu,
ewentualne zaczniki w postaci plików do pobrania,
informacja o miejscu i czasie wytworzenia oraz aktualizacji danej informacji, osobach odpowiedzialnych za jej tre, statystyce, historii aktualizacji strony - informujcej o dokonanych poprawkach w jej treci i pozwalajcej zapamitanie wczeniejszych wersji dokumentu wraz z zacznikami.
opcja drukuj ten dokument - pozwala natychmiast wydrukowa tre strony na drukarce lokalnej

MENU BOCZNE
Menu przedmiotowe zawiera odnoniki do dokumentów pogrupowanych wedug indywidualnych kryteriów wystawcy dokumentów, np. wedug struktury organizacyjnej podzielone na dziay, na które skadaj si kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadz bezporednio do treci strony biuletynu lub te do kolejnego podmenu zawierajcego szereg stron z informacjami.
Dostp do informacji dzia zawierajcy informacje dotyczce:
Podstawa prawna - wykaz aktów prawnych na podstawie, których funkcjonuje BIP Jednostki.
Sposób uzyskania - strona opisujca sposoby i moliwoci uzyskania informacji, które nie zostay zamieszczone na stronach BIP Jednostki.
Wniosek o udostpnienie informacji - formularz wniosku o udostpnienie informacji, których nie ma na stronach BIP Jednostki w wersji do wydruku.
Redakcja - odnonik do strony zawierajcej informacj o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletynu.
Wyszukiwarka informacji - narzdzie umoliwia znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Jednostki. W polu tekstowym naley wpisa szukane sowo lub wyraenie i klikn przycisk "szukaj". Wywietli si lista stron zawierajcych wyszukiwane wyraenie. Klikniecie w wybrany tytu pozwoli odczyta tre strony. Wyszukiwarka rozpoznaje polskie litery. Wyszukiwarka nie rozrónia duych i maych liter. Wyniki wyszukiwania s niezalene od rozmiaru liter wpisywanego wyraenia.
Instrukcja BIP - zawiera opis poszczególnych elementów strony oraz sposób poruszania si po serwisie.

Mapa serwisu - przedstawia struktur caej strony BIP Jednostki. Korzystajc z mapy serwisu mona bezporednio wej na wybran stron.

1. Rejestr zmian - Z tego poziomu dostpne s dokumenty, na których dokonywane byy prace redakcyjne, np. zmieniono tre dokumentu, dodano komentarz, dodano bd usunito zacznik. Po klikniciu w odnonik "Rejestr zmian" dostpny z kadego poziomu Biuletynu, uytkownik zostanie przeniesiony na stron zawierajc list dokumentów, na których dokonywane byy zmiany. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikajc w wybrany tytu dokumentu uytkownik zostanie przeniesiony na stron zawierajc pen tre dokumentu.
2. Statystyki - z tego poziomu mona uzyska dostp do dokumentów najczciej przegldanych prze uytkowników serwisu. Kliknicie w wybrany dokument przenosi uytkownika na stron zawierajc pen tre dokumentu.
3. Mapa serwisu - przedstawia struktur caej strony BIP Jednostki. Korzystajc z mapy serwisu mona bezporednio wej na wybran stron.
4. Wyszukiwarka - dostp z poziomu wyszukiwarki polega na wpisaniu w pole w tekstowe szukanego sowa lub wyraenia. Po uyciu przycisku >>szukaj>> wywietli si lista stron zawierajcych wyszukiwane wyraenie. Klikajc w wybrany tytu dokumentu uytkownik zostanie przeniesiony na stron zawierajc pen tre dokumentu.Opublikował: Katarzyna Zieliska
Publikacja dnia: 16.02.2015
Podpisał: Katarzyna Zieliska
Dokument z dnia: 15.02.2015
Dokument oglądany razy: 1 523